Czasopismo naukowo-techniczne (kwartalnik) o tematyce związanej z elastomerami i przemysłem gumowym, wydawane od 1996 roku. Zawiera publikacje w języku polskim i angielskim dotyczące prac badawczo-rozwojowych z dziedziny elastomerów i gumy, realizowanych w ośrodkach badawczych i przemysłowych w Polsce i na świecie.

Czasopismo znajduje się na liście wiodących czasopism krajowych
- w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w cz. B jest notowane liczbą 8 pkt. za zamieszczoną w nich publikację naukową.


“Elastomery” są indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism:
“Baz Tech”, “Index Copernicus”, “Chemical Abstracts” i “Rapra Abstracts”
(w tych ostatnich również referowane).


Zamieszczamy również ogłoszenia, reklamy, wywiady i artykuły sponsorowane.

W najnowszym numerze...

Nr 1(106), Tom 20(2016)


okładka Elastomery nr 1/2016

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,

Urszula Pawłowska Z dużą satysfakcją chciałabym poinformować, że czasopismo "Elastomery", w wyniku ubiegłorocznej ankietyzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostało bardzo dobrze ocenione przez Ministerstwo, co przyczyniło się do podwyższenia punktacji za zamieszczoną w nim publikację - z 7 do 8 pkt. - przy maksymalnej punktacji w tej grupie 15 pkt. Obecnie "Elastomery" znajdują się na liście kwalifikowanych czasopism naukowych MNiSWw Części B. Wzrosła również punktacja w Index Copernicus Journals Master List, obecnie wynosi 58,59.

W bieżącym numerze publikujemy bardzo interesujące artykuły badawcze na temat:

  • wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w sadzach technicznych,
  • właściwości trybologicznych elastomerów uretanowych,
  • materiałów na rękawice ochronne z lateksu XNBR.
Zamieściliśmy również artykuł promocyjny na temat możliwości badawczych Laboratorium Badawczego "LABGUM".

Zapraszam jak zwykle do lektury stałych naszych działów zawierających bieżące informacje branżowe, przegląd nowych patentów i zgłoszeń patentowych, aktualnej literatury fachowej oraz relacji z konferencji "TECHNOMER 2015", a także nowego działu "Nowości techniczne", w którym będziemy zamieszczać informacje o nowych produktach.

Życzę wszystkim Państwu przyjemnej i pożytecznej lektury pierwszego w tym roku numeru czasopisma "Elastomery". Zapraszam do publikacji swoich artykułów oraz prezentacji firmowych i reklam. Przypominam o możliwości publikowania na zasadzie otwartego dostępu.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym Czytelnikom i Sympatykom życzę w imieniu całej Redakcji przyjemnego wypoczynku w świątecznym, miłym nastroju.

Urszula Pawłowska, Redaktor Naczelna

Sylwia Krzemińska, Władysław M. Rzymski

Materiały na rękawice ochronne z lateksu XNBR

Zbadano wpływ rodzaju glinokrzemianu warstwowego wprowadzonego do lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (L-XNBR) na właściwości mechaniczne i barierowe materiałów otrzymanych w postaci błon lateksowych. Do badań użyto bentonitu modyfikowanego IV-rzędowymi solami amoniowymi (Nanobentu ZR-1 lub Bentonitu Specjal S-90). Lateks XNBR usieciowano konwencjonalnie siarką (1,5 cz. mas.). Badane właściwości uzyskanych nanokompozytów to: odporność błon na przekłucie, przecięcie, ścieranie i rozdzieranie oraz właściwości barierowe wobec olejów mineralnych. Dodatek nanonapełniaczy w ilości 10 cz. mas. do lateksu XNBR nie zmienił znacząco właściwości barierowych i mechanicznych usieciowanych błon. Odporność na działanie oleju mineralnego była jednakowa, niezależnie od rodzaju napełniacza. Pod względem parametrów mechanicznych korzystniejsze okazało się stosowanie bentonitu Specjal S-90, ponieważ wytworzony nanokompozyt spełniał wymagania odporności na ścieranie, przecięcie i przekłucie, stawiane wielofunkcyjnym rękawicom ochronnym.
Art. w PDF do pobrania

Aneta Stępkowska, Dominik Kowalczyk

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w sadzach technicznych

W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wybranych sadzach technicznych, dostępnych w handlu na polskim rynku, powszechnie stosowanych do produkcji gumy. Badania węglowodorów WWA prowadzono techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD). Przeprowadzono oznaczenie stężenia piętnastu WWA, spośród szesnastu znajdujących się w wykazie US EPA (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska), w tym: naftalenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. Ogólna zawartość WWA stwierdzonych w badanych sadzach technicznych była zróżnicowana i przyjmowała wartości w zakresie od 60,78 do 165,88 mg/kg. We wszystkich ekstraktach badanych sadz technicznych wykryto obecność benzo(a)pirenu, zaliczanego do najbardziej rakotwórczych poliarenów, w ilości od 0,03 do 3,37 mg/kg.
Art. w PDF do pobrania

Konrad Kwiatkowski, Paweł Michalski

Właściwości trybologiczne elastomerów uretanowych - porównanie dwóch metod oceny zużycia ściernego

Celem przedstawionej pracy było zbadanie i porównanie zużycia ściernego elastomerów uretanowych (PUR), zarówno produkowanych komercyjnie, jak i syntezowanych we własnym zakresie. Poliuretany, różniące się składem i udziałem segmentów giętkich, były syntezowane jednoetapowo lub dwuetapowo. Odporność na zużycie ścierne jako ubytek objętości podczas ścierania określono niezależnie na dwóch najpopularniejszych aparatach: Grasselliego i Schoppera. Opisano metodykę pomiarów oraz dokonano analizy porównawczej otrzymanych wyników.

Spis treści w PDF


prenumerata

Konferencja ELASTOMERY 2015


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elastomery 2015
"Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość"

3-5 listopada 2015, Tours, Francja

XVIth International Science and Technology Conference Elastomers 2015
"Elastomery 2015. Elaboration, Characterization, Recycling and Durability"

November 3-5, 2015, Tours, France

Strona konferencji: elastomery2015.sciencesconf.org
Relacja z konferencji w PDF

Konferencja ELASTOMERY 2013

"Nauka i przemysł"

Cykliczna konferencja związana z przemysłem gumowym

15. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA
ELASTOMERY' 2013 "Nauka i przemysł"

23 - 25 października 2013 r.

15. INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
ELASTOMERS' 2013 "Science & Industry"

23 - 25 October 2013

Szczegółowe informacje / Detailed information:
www.konferencjaelastomery.ipgum.pl

ELASTOMERY 2013

Fotorelacja


          

           Link do albumu...

ELASTOMERY 2011

Fotorelacja


          

           Link do albumu...

Natural abilities are like natural plants; they need pruning by study.

- Francis Bacon